In het Belgisch Staatsblad werd op 1 september 2017 een Wet van 31 juli 2017 gepubliceerd die het bestaande erfrecht op fundamentele wijze hervormt. Deze wet zal in werking treden op 1 september 2018.

Een eerste grote wijziging betreft de verruiming van de beschikkingsvrijheid van de erflater, waarbij diens beschikbare deel wordt vergroot tot 1/2e. Hierdoor verkrijgt de erflater een grotere vrijheid om zijn vermogen na te laten aan de personen die hij wenst.

Tegelijkertijd betekent de verruiming van de beschikkingsvrijheid een vermindering van de reserve van de descendenten (erfgenamen in neerdalende lijn).  Als compensatie wordt het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot prioritair aangerekend op het beschikbare deel.

Anderzijds wordt ook de reserve van de ascendenten (erfgenamen in opgaande lijn) afgeschaft en vervangen door een onderhoudsvordering ten laste van de nalatenschap, dit op voorwaarde dat er sprake is behoeftigheid ten tijde van of door het overlijden.

Belangrijk is eveneens dat in het nieuwe erfrecht sprake is van een erfrecht ‘in waarde’ in plaats van ‘in natura’.  Zowel bij inbreng, inkorting en verdeling van de schulden wordt de reserve in natura vervangen door de reserve in waarde.

Tenslotte wordt het eveneens mogelijk voor een ouder om, samen met alle vermoedelijke erfgenamen in neerdalende lijn, een overeenkomst af te sluiten aangaande de verdeling van de nalatenschap.  Dergelijke overeenkomsten waren onder het oude erfrecht absoluut verboden.  Ook erfovereenkomsten over de waarde van geschonken goederen met het oog op de inbreng van giften, de verzaking door de reservataire erfgenamen aan de vordering tot inkorting e.d. worden mogelijk.

De nieuwe wet is van toepassing op alle testamenten en schenkingen die dateren van voor de nieuwe wet.  Er wordt wel voorzien in een overgangsperiode van één jaar waarin men kan opteren het oude recht van toepassing te laten blijven op de eerdere testamenten en schenkingen.  Daartoe dient wel het initiatief te worden genomen om voor een notaris een verklaring af te leggen.

Voor iedereen die zijn succesie heeft gepland, verdient het bijgevolg aanbeveling om de gevolgen van de nieuwe wet op de reeds bestaande vermogensplanning te onderzoeken.

Voor meer informatie kan u uiteraard contact opnemen.