Op 24 juli 2017 werd de zogenaamde Potpourri V wet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, die zeer ingrijpende veranderingen teweeg op het vlak van de mogelijkheid om verzet aan te tekenen tegen vonnissen die bij verstek werden uitgesproken.

Deze wet treedt in werking  op 3 augustus 2017, zodat vanaf deze datum extra aandacht moet worden besteed aan de keuze van het rechtsmiddel dat wordt aangewend tegen een verstekvonnis.

Voorheen kon tegen ieder verstekvonnis verzet worden aangetekend door de partij die niet was verschenen, waardoor de zaak opnieuw in eerste aanleg voor de rechtbank werd gebracht.

De niet verschijnende partij kon m.a.w. de zaak opnieuw voor de rechter brengen zonder verlies van een aanleg.

Ten gevolge van de nieuwe regelgeving wordt art. 1047 Ger.W. op die wijze aangepast dat niet meer tegen ieder verstekvonnis verzet kan worden aangetekend, maar enkel tegen die verstekvonnissen die in laatste aanleg zijn gewezen.

Hierdoor wordt de mogelijkheid om verzet aan te tekenen uitgesloten voor vonnissen die bij verstek zijn gewezen maar waartegen nog een beroepsmogelijkheid bestaat. M.a.w. kan tegen een appellabel verstekvonnis geen verzet meer worden aangetekend.  In dat geval kan enkel nog hoger beroep worden ingesteld.

De verwerende partij verliest hierdoor een aanleg.

Het valt te betreuren dat aan de rechter zelfs geen beoordelingsmarge wordt gegeven om na te gaan of de niet verschijnende partij wel kennis heeft kunnen nemen van de dagvaarding enerzijds of om na te gaan of er geen sprake is van overmacht, wat in het strafrecht wel het geval is.

De nieuwe regelgeving is dus bijzonder streng en heeft verregaande gevolgen.

Het komt er dus op neer u zo te organiseren dat u geen dagvaardingen mist, dit teneinde het risico te vermijden dat een tegenpartij, die een verstekvonnis heeft bekomen, overgaat tot tenuitvoerlegging van dit vonnis, nog voor u een rechtsmiddel heeft kunnen aanwenden.

Temeer is het belangrijk u tijdig te laten adviseren, zodat uw belangen optimaal worden beschermd.

Voor meer informatie over dit onderwerp kan u altijd contact opnemen.