Om tegemoet te komen aan de vraag om een duidelijk kader te creëren voor kort lopende huurovereenkomsten voor pop up’s, heeft de Vlaamse decreetgever een afzonderlijk regime uitgewerkt waarbij een kort lopende handelshuur mogelijk wordt gemaakt, zonder dat deze huur valt onder het strenge toepassingsgebied van de Handelshuurwet.

Dit regime wordt uitgewerkt in het Decreet van 17 juni 2016 houdende de huur van korte duur voor handel en ambacht, dat in werking treedt op 1 september 2016.

De essentie is dat de nieuwe regelgeving van toepassing is op de huur van onroerende goederen of gedeelten ervan, die krachtens een uitdrukkelijke overeenkomst van partijen, door de huurder gebruikt worden voor de uitoefening van zijn kleinhandel  of diens ambachtsonderneming, waarbij er rechtstreeks contact is tussen de huurder en diens publiek en dit voor zover de huurovereenkomst wordt gesloten voor een termijn die gelijk of korter dan een jaar is.

Voor meer informatie over dit onderwerp kan u altijd contact opnemen.